İÇİNDEKİLER

 

 

 

SUNUŞ. 10

ÖNSÖZ. 11

KISALTMALAR. 14

 

GİRİŞ

OĞUZ TÜRKLERİ

 

A. Oğuz Adının Kökeni 15

B. Oğuzlar’ın Tarihi 15

C. Oğuz – Türkmen İlişkisi 18

D. Boylar. 20

E. Anadolu’da Yerleşim.. 21

 

I. BÖLÜM

AVŞAR TÜRKMENLERİ TARİHİ

 

A. Avşar Adı, Manası 24

B. Ongunu, Damgası, Protokol Yeri 26

C. Eski Kaynaklarda Avşarlar. 28

D. İslami Dönemde Faaliyetleri - Kurdukları Devletler, Beylikler, Hanedanlar  32

1. Musul Atabeyleri 35

2. Şumla ve Devleti 39

3. Karaman-Oğulları Devleti 41

a. Alaiye Beyliği 46

b. Trablusgarp Karamanlı Hanedanı 47

4. Germiyan-Oğulları 49

5. Denizli Bölgesi 52

6. Kuzey Suriye, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 54

7. Sevindik Han ve Avşar Beyliği 60

8. İran Afşarları 61

a. Kara-Koyunlu ve Ak-Koyunlu Devleti’nde Afşarlar 62

b. Safevi Devleti’nde Afşarlar 63

9. Nadir Şah ve İran’da Afşar İmparatorluğu. 71

10. Karabağ Hanlığı 76

 

II. BÖLÜM

OSMANLILAR ZAMANINDA AVŞAR TÜRKMENLERİ

 

A. Osmanlı Devleti’nin Kurulması ve Gelişmesi 78

B. Osmanlı Hakimiyetinde Avşarların Tabi Oldukları Türkmen Toplulukları 80

C. Osmanlı İskan Siyaseti 86

1. İskan Siyasetinin Sebepleri 87

2. İskanın Yapılması 89

3. Avşarların İskan Edildiği Sahalar. 91

D. Son Dönem Avşarların İskanı (1865 İskanı) 94

1. İskan Öncesi Durum.. 98

2. İskan Olayı ve Sonuçları 103

 

III. BÖLÜM

AVŞAR OYMAKLARININ TASNİFİ

 

A. Genel Bilgiler. 119

B. Afşar Oymak ve Obaları 121

 

IV. BÖLÜM

KÜRTLEŞEN AVŞAR OBALARI VE AVŞARLARDA ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK

 

A. Türkmenlerin Kürtleşmesi Olayı ve Avşar Türkmenleri 212

1. Kürtlerle İlgili Genel Bilgiler. 213

2. Kürt Olarak Tanınan Afşarlar. 220

B. Alevilikle İlgili Genel Bilgiler. 225

1. Türk Tarihinde Alevilik. 226

2. Avşarlarda Alevilik Konusu. 228

 

V. BÖLÜM

TÜRKİYE DIŞINDA AFŞARLAR

 

A. Kıbrıs. 234

B. Suriye. 235

C. Irak  235