دویغی

احسا س

رباعیّات

--------

حودرلنیار قارشیان انه لره

تقدیم به مادران در انتظار

ایوب گرکزی

هجران

 

آی سیز گیجه لری ، آغلیار بیری

یلدیزلری یوقلاب ، زارلیار بیری

گچن کرون باشده ن ، سورویارایزی

یاد ایلرده ن یادا ، دوشوبدیر قیزی

 

 

 

 

 

 

گؤردیم

 

صحرامینگ چؤلینده ، جرنی گؤردیم

دالچراب کأن آغلاب ، دوروندی گؤردیم

سوروغی برمئدیم ، ساقنیب دوردیم

چونغورقویا داشینگ ، چومندی گؤردی

 

 

هنار

 

یاشا- سئن ، هُنر بولوب

بولمسه ، انر بولوب

هیچ گلمسه ، الینگده ن

یاشاما سئن ، قُل بولیب

 

 

 

 

باردیر

 

صحرامینگ دئره سی ، داغلاری باردیر

جرنلی جیرانلی ، آولاغی باردیر

سوندیریب یانمانه ، قویمسه بیری

سون سئده گئلجئک ده ، یانجاغی باردیر

 

 

سؤیجئک بولسانگ اگر... به دوستم ناز

خیّامینگ کتابن ، اوقابدیم برگؤن

اوقوییب صحراده ، توتابدیم برگؤن

سؤیجئک بولسانگ اگر ، اؤقامده به گؤن

صحرام بیلن بیله ، توته دیم به گؤن

 

 

 

 

پارخلیق

 

 

دوست نیّتی ، قاوبولسه

بدنیّت لئم ، دوست بولسه

قوی ناهیللی ، بولسین دوست

سئن بد نیّت لی بولمه

 

 

آدام و حیوان

گؤردیم حیوان ، بالالرنه آغلیار

یونه آدام ، اؤزگه لرنئم آغلیار

بو دویغیده ، پارخلی بولیب بیلمیان

شؤلؤر یونه ، حیوان یاناق آنگلیار

 

 

 

 

 

گمان

 

 

کشبینی گؤرئمده ، آدام دئک اؤتیر

حیلینی گؤرئمده ، قؤرت دئک یاتیر

گؤنئشینگ چاقینده ، گمان اتمزسینگ

قارانکی گیجه لر ، شؤل شئکه گتیر

 

 

خاصیّت سیزلیق

 

بیرنئنگ گؤزی بار ، گؤرمئدی یونه

بیرنئنگ دیلی بار ، سیزمئدی یونه

به دنیا گئلدیمی ؟ ، یادا گئلمئدی

هیچ کیمه شؤل بئلدی ، بولماد ی یونه

 

 

 

 

 

قوجؤر

 

اؤجوقینگ اؤجؤری ، اؤچدی دیدیلر

آدامئنگ قوجؤری ، قاچدی دیدیلر

آقاچ آتا یوکلاب ، بار- زا دینی

بیرآدام شؤیرده ن ، گؤچدی دیدیلر

 

 

 

 

انقلاب

 

 

دانگ چاقینده گؤنش ، یا لپیلداپ چیقدی

شؤل آسمانده یؤراب ، هم یره باقد ی

گیچآرا دئنگیزینگ ، دئنگینه باریب

یان بریب یؤره گی ، قان بؤلیب آقدی

 

 

 

 

دویغی

 

شئلپه لئنگ ایچینده ن ، شاپرداپ چیقدینگ

قدلرینگ شمشاد- دی ، کرشدئک ، اؤقدینگ

پاکیزه دویغی چون ، دؤران سؤیگی ده ک

پرده لئنگ ایچینده ن ، سازبولیب چیقدینگ

 

 

 

 

 

گؤز

 

گؤزل گؤزینگ بیلن ، گؤزله گؤزو لی

قارا گؤزلان ، گؤریب بیلمز گؤزولی

قارانی آق گؤریب ، آقی هم قارا

بیله تاناب بیلمزسینگ سئن گؤزرلی

 

 

 

شُکر

 

کأبیری آغلیار ، آیاق قاب دییار

کأبیری قابینده ، آیاق یوق دییار

آیاق قاب سیز ، هم آیاق سیزشُکرادیان

چونکه بیله ، یاشاب بولار پاک دییان

 

 

 

 

سؤیگی

 

سؤیگینی سؤیمئدیک ، سؤیلیب بیلمز

سؤیولمئدیک آدام ، سؤیگینی بیلمز

هیچ هاچان بولماسین ، سؤیگینینگ چأگی

سؤیجئگینگ چئن بؤلسه ، اگری بیلمز

 

 

 

 

داد

 

 

ای سحر شمالی ، دادیمی یتر

شؤل اؤتیران لاله ، آدیمی یتر

مئن بو یرده ، هجران اؤده یانیارین

اؤل یونه یانماسین ، من نن ام بتر

 

 

 

سؤروغ

 

بیردانا آدام ده ن ، سؤرودی بیری

دؤرموشده ناهیللی ، دؤرمولی دیدی

شییله جواب اشدی ، دانا آدام ده ن

اوورئن ینه اوورئن ، دؤروتگین دیدی

 

 

 

 

 

قدرت

 

 

آسماندا بیر یلدیز ، یوق دی بیرگیجه

کرون ام یولینی ، ییتیردی گیجه

آی صنم قیز چالیب ، شؤنده دوتارین

یلدیزلئنگ بارینی ، گتردی گیجه

 

 

 

 

انتظار

 

یازشمالین گؤردیم ، یاره باریانمش

یارسارقیدین التیب ، سازه بریانمش

قاراب یولین ، تا گئلیانچه اؤتؤردیم

سؤلدیریب سارالدیب ، گؤزه بریانمش

 

 

 

 

++++++++++

 

بؤلوت لرینگ کشبی ، دئنگیزه قاچدی

آسمانینگ هم کشبی ، دئنگیزه دؤشدی

من هم اؤزکشبیمی ، گؤزلاب اؤتیردیم

گؤنش هم اؤلدیرلیب ، دئنگیزه دؤشدی

 

 

 

دیدیلر

 

سؤیگینی سؤیمانه ، دالی دیدیلر

سؤیگینی سؤینه ام ، دالی دیدیلر

سؤیگینی سؤیمانی ، دالی بؤلونده ن

بؤل سؤیگینی سؤییب ، دالی دیدیلر

 

 

 

 

 

 

 

 

یؤرؤلدوم

 

 

سؤیگیم دییب ، سؤییب داشدان

ایناندیم من ، ایلکی باشدان

یالان سؤزده ن ، وعده بؤشدان

یؤرؤلدوم من ، آخر باشدان

 

 

 

 

دوست اؤلکه سی

 

 

دوستلیق چره سین ، یاقاوئر

قالپ چره سین ، سؤندیره وئر

بؤزولماسین ، دوست اؤلکه سی

عشق اؤلکئده ، قؤندیره وئر

 

 

بریؤزلی سؤیگی

 

 

یؤره گیم آق ، قانینگ قاره

نییتیم پاک ، حیلینگ قاره

گؤرمئسئم من ، یؤره ک پارا

گؤزله مئسئنگ ، بختیم قاره

 

 

 

 

 

 

 

درد- درمان

 

 

دردیم بار ، درمانم یوق

درمان سئنسینگ ، دردینگ یوق

چکه ین درد ، درمانسیز

سئن دردسیز ، آرمانم یوق

 

 

 

گئچدی

بؤیرده ن ، آتلی گئچدی

یؤره گی ، اؤتلی گئچدی

چیقیب سؤرانگ سیز شؤنده ن

من یانی ، دادلی گئچدی

 

 

 

 

 

جؤره لر

 

 

آی ساچینی ، داراب دور

یلدیز بارن ، اوراب دور

گلر جؤره لر دییب

یول لارینی ، قاراب دور

 

 

 

ناله

 

لاله ، لاله ، لاله سی

نأمه دییار ، ناله سی

یاشین دوکیب ، گؤزینده ن

دردلی دییار ، سینه سی

 

 

 

 

دؤمان

 

 

داغ باشیندا ، دؤمان اوتیر

یؤره گی ، خسته لاب یاتیر

کُرؤن توتون ، بؤلوت لرام

شؤنگ اؤستینده ، آغلاب اؤتیر

 

 

 

 

 

دؤرار

 

 

داغ لر بیر گؤن ، دؤمان ارار

اراب دؤمان ، یاقمر دؤرار

قؤراب یاتان ، بأگل لرینگ

قانیب اچسه ، ینه دؤرار

 

 

 

 

آرزو

 

 

خزرینگ یلی ده ک ، دیللرینگ اؤسسین

علم دریاسینده ، غرق بؤلیب یؤزسین

اؤن سؤنگ گلیب ، صحرانگ بغرینه چؤکسین

ارتکی گئلجئک لر ، شؤ یولی سؤکسین

 

 

 

 

 

سؤیوردیم

 

 

سؤیگیم سنی ، سؤیوردیم من

سئنگ دؤیغینگی ، دویوردیم من

گؤزیمده یاش بؤلیب یؤنه

یؤرؤگیمده ، کؤیوردیم من

 

 

 

 

 

آرمان

 

 

سؤیگیم دییب ، سؤیلدینگ سن

خییالمده ، سودادینگ سن

کج فلکینگ اوینی بیلن

یؤره گیمده ، گؤمیلدینگ سن

 

 

امید

 

 

قیش بؤلیب ، نأمه دیب ، دؤنقویون بوگؤن

گؤز بولیب ، نأمه دیب ، سولوین بوگؤن

قربت ده قاپیمی ، قاقیب دوور باهار

یؤرؤگیمده امید ، اکیب دوور باهار

 

 

 

 

کؤراؤلدی

 

منینگ یولیم ، تیکن اولدی ، قار اولدی

باهار گلدی ، سحر اولدی ، سازاولدی

دؤست کروونی ، گچیب گدیب ، بر محال

قاراشیب گؤزلریم ، شؤنگه کؤراؤلدی

 

 

 

 

 

ایکی یوزلی دؤست

 

دؤست دییب من ، یؤره ک یاقدیم بر زمان

قارغه بولیب ، گؤزوم چؤقدینگ بر زمان

ساده دیم من ، ایناناردیم سؤزینگه

دؤست دییب ، دؤشمانه باقدینگ بر زمان

 

 

 

 

 

پاراخات چیلیق بارادا

 

گئنگئشی یؤق دییب ، اتمه گین اؤروش

اؤلچارسئنگ اؤروشی ، اؤت آلاردؤرموش

آسمان دؤری بؤلسین ، یاقماسین قاربیش

یر پاراخات بؤلسین ، پایلا نسین آلکیش

 

 

 

مئنگزاش

 

یرشارینه ، الیم قوشار بؤلسادیم

داشینگه آیلانیب ، مدام دورسادیم

رنگ بریب من سئنگه ، رنگ آلیب ینه

المدام من سئنگه ، مئنگزاب دورسادیم

 

 

 

 

 

کؤچه میز

 

 

کؤچه میزده ، اؤغلون لیق مینگ ، ایزی بار

کؤچه میزده ، اؤغلون لیق مینگ ، ایسی بار

قؤجه لیب ، یؤل سؤکیب ، اوؤرلیب باردیم

کؤچه میزده ، اؤغلون لیق مینگ ، اؤزی بار