Ýaşy uzyn ilim, Köki çuňňur dilim

 

Taryh we arheologiýa ylymlarynyň şu güne çenli ýüze çykaran maglumatlaryna görä, biziň Ata-watanymyz eziz Türkmenistan adamzat taryhynda ýüze çýkan ilkinji medeniýetleriň sallançagy bolupdyr. Änew we Altyndepe medeniýetleriniň ýaşyny, alymlaryň bu ugurda aýdanlarynyň ortalamasyny alanymyzda-da iň azyndan 8 müň ýyl hasap etmek mümkindir. Bu medeniýetler bilen göniden göni iş salyşan ors alymlarynyň pikrine görä şol medeniýeti döreden kowmlar biziň iň irki ata-babalarymyzyň bir goly bolmaly. Alymlar şeýle çaklamany ol ýerlerden çykan ynsan göwrümleriniň(heýkelleriniň) kelle çanaklarynyň biçiwi şu günki ýaşap ýören türkmenleriňki bilen deň gelýänligi, şonuň ýaly-da şol döwürlere degişli syrçaly taňsyklaryň(keramikalaryň) ýüzündäki nagyşlaryň, şu günki türkmen hanymlarynyň salýan nagyşlaryna gabat gelýänligi ýaly faktlara arkalanmak bilen öňe sürýärler.

Emirkaly alym „Will Dorant“yň açyklamasyna görä, takmynan 4 mün ýyl miladdan öň Orta-Aziýa ýurtlaryna agyr guraklçylygyň aralaşmagy zerarly Änew medeniýetini döreden ilat, ýaşamaga amatly ýurtlaryň gözleginde göçmäge mejbur bolupdyrlar. Olar üç ugura ýaýrap ýola düşýärler. Gündogara sary Hytaý we demirgazyk Amerika çenli, günorta sary Hindistan ýarym-adasyna çenli, günbatara sary bolsa Mezopotamýa, Ilama we Misire çenli baryp ýetýärler hem-de özleri bilen äkiden medeniýetlerini, täzeki şertlere uýgunlykda dowam etdirýärler...(1)

Bu göçlere goşulman Ata Watanda galanlar-da biziň şol gadymy ata-babalarymyz bolmaly. Eýsem bizi şol irki ata-babalarymyza baglamaly emma ençeme ýerinde gyrylan zynjyryň ýiten halkalaryny nädip tapyp, gaýtadan bir-birine sepläp bolarka? Bu ugurda aýry-aýry döwletleriň tarapyndan Türkmenistanda geçirilýän arheologik barlaglaryň ýene-de köp zatlary ýüze çykarmagyna garaşyp bileris.Emma onuň ýanyndan hem, bu meseläniň çözümine aýgytlaýjy ýardam edip biljek örän ähmiýetli mesele-de dilimiziň taryhyny, söz baýlygymyzyň gelip çykyşyny hem-de sözleriň köküni we olaryň dörän taryhy şertlerini öwrenmekden ýüze çykjak ylmy faktlardyr. 

Gynansak-da Änew we Atyndepe ýaly medeniýetleri döreden şol gadymy ata-babalarymyzdan şu güne çenli ýazuwa geçen we dilleriniň karekterini aňladyp biljek dokument henize çenli Türkmenistanyň çäginden tapylanok. Emma ýokarda agzalan ynsan göçleriniň günbatara gidip Mezopotamýada(häzirki Yrakda) ýerleşen garyndaşlarymyzdan ýagny Sumerlilerden (Sumerlerden) welin, gaty köp möçberde ýazuwa geçen tagtalar, ýagny ilki çig kerpije ýazylyp soň bişirilen ýazgylar galypdyr. Geçen makalada-da agzap geçişimiz ýaly 1914-nji ýyldan başlap bu ýazgylar alymlaryň tarapyndan okalyp ol diliň ençeme sözlükdir grammatikalary aýry-aýry dillerde ýazyldy. Sumerolog alymlaryň ykrar etmegine görä bu dil, türki diller bilen bir dil toparynda ýerleşýän Agglutinativ(iltisaky) dildir. Bir näçe alymlar bolsa sumer diline prototürk dili(türki dilleriň aňyrsy, gönezligi) diýip at berýärler. Biz özümiziň „Türkmenler-Sumerler...“ atly işimizde, bu ugurda ýazylan esasy çeşmelere salgylanmak arkaly türkmen we sumer dilleriniň arasyndaky doly gabat gelýän ýa-da örän ýakyn bolup kökleriniň birligi duýulýan sözlerden takmynan 300 sanysyny gysgaça sözlük görnüşinde berdik. Olardan birnäçe mysal:

Sumer                                  Türkmen                                Sumer                   Türkmen

ad-da                  =               ata                                          er(ar)            =       är

agarin                 =               garyn                                      ara(geçelge) =       ara

 

Sumer                                    Türkmen                             sumer                   türkm.

ara-zu,arzu(doga etmek)=   arzuw                                     bal             =         balta,palta

Bar                   =                   bar(barlyk)                           ba-ra-e       =         bar-mak(gitmek)

Bal                   =                   böl-mek                                buluk         =         bölek

Be                   =                    beg,beý(erkek adam)            bur            =         bürgüt

Dag                 =                   daş                                         di               =         diý-mek(aýtmak)

Dimer             =                   demir                                     dingir         =         taňry

E, ab               =                   öý                                          gag             =         gazyk

Gal                 =                    gal-dyrmak                           gaz(owratmak) =   gaz-mak

Gi, gigga        =                    gije                                        gid             =         git-mek

Gim, gin,gimi   =                 kimin,gimi,gibi                     giş              =         kişi

Giş                 =                    guş                                        gur              =         gor(küýze)

Gur                =                    gurgun, gurat                         hur             =         or-mak

Igi                  =                    iňňe, igne                              itu              =         otuz(30)

Ka                 =                    gapy, kapy                             kaş             =         gaç-mak, kaç-mak

Keş(çitmek,düwmek) =       keşde                                    kur             =         gowur-mak

Kur               =                     gör-mek,kör-mek                  kuş            =         gaýyş

Lal                =                     bal                                         lil              =         ýel

Men              =                     men                                       nammu?    =         näme?

Par, pirig      =                     parlak                                    peş            =          biş-mek,piş-mek

Sa                 =                     saw(habar)                            sag(oňat,diri) =     sag

Santak          =                     san, sanamak                        sar             =         saramak

Sur               =                     sür-mek, sürgün etmek         sutuk          =         tüýdük

Sar               =                     sara-mak                               tuku           =         doka-mak

Tur(sebet)    =                     torba                                     u,uh           =         on

Uku              =                     uky                                       ul               =         uly, ulal-mak

Ur(ilat, adam) =                  urug                                      ur,urri        =         or-mak

                =                                                                              =          huş(akyl)

Zag              =                      sag(tarap)                             zag            =          çäk(ara çäk)

Zal,zalag)    =                      salgym                                  zibin         =          çyýbyn …(2,3)

 

Şu günki türkmen dili bilen ol günki sumer diliniň arasynda ýatan 5000 ýyl zamany göz öňünde tutanymyzda, beýle gabat gelmelere, diňe bu iki diliň hem iki iliň kökleriniň bir bolmagyndan başga zat bilen düşünmek mümkin dälmikä diýýärin. Munuň üstesine-de türkmen we sumer dilleriniň arasynda birgiden ortak grammatiki elementler-de bar. Mysal üçin düşümleriň ýagdaýy hem olaryň kabul edýän goşulmalaryna üns bereliň:

Sumer            türkmen                   sumer         türkmen            sumer           türkmen

Ana        =    ana,anga,oňa             anda      =    anda, onda         anta      =      andan,ondan

 

Aýry-aýry türkmen diýalektlerini hem-de beýleki doganlyk türki halklaryň dillerini hasaba alanymyzda şeýle gabat gelmeleriň sanyny has köpöltmek mümkindir. Meseläniň ýene bir gyzykly tarapy bolsa sumer dilini takmynan mundan 1300 ýyl öň yazuwa geçen Orhun-Ýeniseý ýazgylaryndaky ýaly gadymyrak türki diller bilen derňelende, hem söz hem-de grammatiki meňzeşlikeri has-da güýçliräk duýulýar, şonuň ýaly-da türki dilleriň kämilleşme proseslerini hem azda-köpde görmek bolýar. Mysal üçin:

Sumer          Orhun-Ýeniseý    türkmen       ,         sum.          Or.-Ý.        türkm.

Ab, E     =       äb           =           öý               ,         dingir   =    tengri   =    taňry

Sumer         Orh.          Türkm.                                   , Sum.       Orh.              Türkm.

Ad-da    =   ad       =      ata                                          ,  giş     =    yiş(tokaý) =   agaç

Tu(d),tu =  tug,dug  =   dog-mak                                 , ug     =    uk        =    ok(oguzça taýpa)

0         ra      =     -ra      =     -a,-e(ýöneliş düş. goşulmasy)  , -ň      =            =    -ň(burun sesi).

(2,3)

Sumer dilinde bar bolan “ň” sesini ýazmak üçin araplaryň şol döwürlerde ýaşanp geçen ata-babalary bolan “akkadlar”, bu sesiň öz dillerinde we ýazuwlarynda bolmandygy üçin “ng” görnüşinde ýazypdyrlar. Edil şu gün hem biz bu sesi arap hatynda ýazanymyzda “ng” görnüşinde ýazmaga mejbur bolýarys.  

Ýokardaky inkär edilmegi mümkin bolmadyk hakykatlary göz öňünde tutanymyzda, parasatloy prezidentimiziň ençeme gezek çykyşlarynda yglan edişi ýaly, medeniýetli halkymyzyň 5000 ýylyň aňyrsyndan gelýän taryhynyň barlygy, özi-de edil şu günki gepleýän dili bilen aýrylmaz bitewlikde ap-açyk orta çykýar. Emma sumer diliniň ýazuwa geçen çaglaryndan Orhun-Ýeniseý ýazgylarynyň döwrüne çenli takmynan 3700 ýyl ara bar. Gynansak-da şol aralykdaky döwürlerden gaty az maglumat galypdyr. Takmynan mundan 4000 müň ýyl öňden başlanan Sak(Iskit) taýpa birleşiginiň hereketinden hem-de olaryň guran uly döwletlerinden hem bu güne çenli gaty az dokument ýüze çykypdyr. Emm muňa garamazdan şol taýpalar birleşigine giren “sakar”, “sakaw”, “daz”, “par” ýaly ençeme tire-taýpalaryň halkymyzyň şu günki etniki düzüminde bar bolmagyny göz öňünde tutanymyzda, olaryň dilleriniň-de türkmen diliniň leksikasyny baýlaşdyranlygy iki üçsyzdyr diýip düşünýäris. Gadymy Turan dili diýilip atlanyrylýan bu döwre degişli türki dillerden hem dzda-köpde sözler hem-de has atlar galypdyr. Meseläniň örän gyzykly tarapy bolsa, bu döwre degişli söz elementleriniň sümer sözlerine has ýakynrak bolup, biziň dilimiz bilen sumer diliniň arasynda bir hili köpri ýaly bolup görünýär. Msyal üçin:

Sumer     g. Turan dili           türkm.                          Sum.             g.T.                  türkm.

I        =     I, Ich, Ik        =       Irmak(türkçe derýa)    kur(dag)  =  kur-gan(depe) =  gorgan(4)

    Sum.            Turan d.                                       türkm.

Anu,Anna = Annap(Taňry)  =   Anna(Anna güni, Annaberdi, Annaguly, Annagül…).

 

“Anu”(Anna) sözi sumer dilinde “asman taňrysy”, ”iň uly Taňry” we umuman taňry manysynda-da “dingir” sözüniň ýany bilen ulanylypdyr.  Şonuň ýaly-da “Anna” sözi sumerlilerde-de edil şu günki türkmen dilinde bolşy ýaly, aýry-aýry goşulmalar kabul etmek bilen hanym we erkek atlary üçin ulanylypdyr. Mysal üçin “Kuli-anna”(taňrynyň dosy),       “In-anna”(gözellik taňrysy) w.ş.m. Türkmen dilinde-de “Anna” sözüniň öňler “taňry” manysynda  ulanylan bolmagy gaty ähtimaldyr. Mysal üçin “Anna güni” ähli dini ynançlara görä “taňrynyň güni” manysynda gelýär, ýa-da “Annaberdi”  “taňryberdi” diýen manyda ulanylan bolmalgy gaty ähtimaldyr. Günbatar alymy J. Rawlinsonyň Ýunan(Grek) ýazuwlaryna salgylanmak bilen açyklamasyna görä “Annap” sözi-de gadymy Turan dilinde “Taňry” manysynda ulanylypdyr.(5)

 

Gadymy Turan diline degişli bilgiler-de bu ugurda işleýän alymlaryň soňky ýyllarda edýän açyşlary bilen barha köpelýär hem aýdyňlaşýar. Mysdal üçin zertüşt dininiň mukaddes kitaby bolan “Awesta”da Turan diliniň örän güýçli täsiri bolandygy, hatda bu kitabyň iň gadymy bölümi bolan we Parfiýa döwrinde ýazylan “gatlar”yň Turan diline degişlidigine ynanýanlaryň sany barha artýar. Bu barada baryp 19-njy asyryň aýaklarynda tanymal alym hem türkolog  “Arminus Wamberi” şeýle ýazypdyr: << şu güne çenli çenden aşa köp sanly türk sözleriniň täze pars diline diňe 11-nji asyrdan “Seljuk” döwletiniň ady bilen ýüze çykan

türklerden girendigini we gadym parsçada şeýle sözler ýokdyr diýen ýalňyş düşünje öňe sürülip gelýär. Emma biz “Zänd awesta” hem-de pählewi dilini ele alanymyzda, bu düşünjäniň dogry däldigine göz ýetirýäris. Pars giren türk sözleriniň Saljyklardan gaty ir döwürlerde demirgazyk Eýranda(etniki araçäkde) ýaşan türklerden hem-de türk bolmagy gaty ähtimal bolan “Part”laryň üsti bilen alynandygyny inkär etmek mümkin däldir…>>.

Alym soň örän gadym döwürlerde pars diline giren: aş, al(gyzyl), alaw, orda, otak, çekiç, çapyk(çabok, ýyndam), çadyr, çakuw(çagu), çepgen(çäkmen), gadagan, düşek, goç, kör, hana(hane) ýaly birgiden sözleri mysal getirmek bilen, sözüni şeýle dowam etdirýär: << Men bu ýerde ýene-de “W. Weiger‘s”iň “Ostiranische Kultur in Altertum” atly kitabyna esaslanýaryn. Onuň “Äwesta”dan alan sözleriniň içinde bir toparynyň köküniň türkçedigine şek-şüphe ýokdyr. Mysal üçin “çakuşa”(Weiger‘s, s.415) sözi, türk sözi bolan “çekuç” ýa-da “çekiç”(Hammer)den alynypdyr. Bu sözüň köki “çak” ýagny “urmak” bolup onuň dogry aýdylşy çakuşa däl-de “çekiji” ýagny “urujy” bolmalydyr…>>.

Wamberiniň 150 ýyl mundan öň aýdyp geçen pikirleriniň dogrulygyny, ýokarda-da belläp geçişimiz ýaly alymlaryň soňky eden açyşlary hem goldaýar. Mysal üçin Eýranly ildeşimiz “Aymämmed Aýmämmedi” özüniň “Awestada Türkmen we Azeri dili” atly makylasyna salgylanyp bileris. Ol bu makalasynda Awesta kitabynyň “gatlar” bölüminden binäçe söz we sözlemleri şu günki türkmen, azerbeýjan we pars dilleri bilen garşylaşdyrmak arkaly, Awestada ulanylan iň irki diliň Indo-German dillerine degişli bolman eýsem şu günki türkmen diline örän ýakyn bir dilde ýazylandygyny öňe sürýär. Olardan birnäçe söz we sözlemlere üns bereliň:

1- Äwesta: Eýer  ýema  işiw(işýuw).                         2-Äw. : Uzeý  ýeirin 

    türkm.: Ig är ime üýşuw(ig ärler üçin üýşmek). türkm.: ýüzi ýaýylan(açylan) aý(yşyk).

Äwesta we tükmen dillerinde gabat gelýän sözler:

istaw=iste-mek(islemek),    =ig(soý),    ýeim=ýygym(köplük),    biýu=boýy,

uşahin=uçagan,     =aýdyňlyk,    ýesru=esrik(mes),    aiw,aiýu=öýe(sary)...

 

Ýokarda agzalyp geçilen hakykatlary göz öňünde tutanymyzda, ýaşy iňňän uzyn ilimiziň gözbaşy müňýyllaryň alysyndan turup gaýdan örän baý dili we egsilmez söz gorynyň barlygyna doly ynanmaga haklydyrys. Şeýle baý hem egsilmez mümkinçiliklerimiz bilen ýerini örän soý hem gözel sözler bilen dolup bolmajak keseki sözler gaty az gabat geler diýip düşünýäris.

B. Gereý

Berlin-April,2000-04-15      

          

Çeşmeler:

1-Durant, Will „Kulturgeschichte der Menschheit“ B.1, Köln-1985,s.150...

2-Delitzsch, Friedrich „Sumerische Glossar“ Leipzig-1914

3-Deimel, A. „Sumerische Grammatik mit übüngen und zwei Anhängigen“ Roma-1939

4-Vambery, A. „Geschichte Buchara‘s“ London-1873, s.11

5-Rawlinson, J. „The Sixth Monarchy“ Stuttgart-1872, s.23

6-Thomsen, Vilh. “Orhon we Ýeniseý ýzylarynyn çözumi…” Ankara-1993

7-Atanýazof, S. “Şejere”  Aşgabat-1994

8-Öwezof, A. “Türkmen dilinde sözüň we sözlük sostawyň ösüşiniň ýollary” Aşgabat-1989