ªYGYRLAR                  -ARZYLY MEKAN-

          Ata babalarymyz arzuw edypdyr,
          GARAªSYZ MEKANY, asuda halki,
          Bu gün nesli arzuwlarna yetipdir,
          Bir yanda kuwwati, bir yanda bagti.

          Gowunler göterlip yürekler joºdi,
          Sowuldi aji dert, gaygi-gam geçdi,
          Alla bize yagti nurunu saçdi,
          Bir yanda Serdar'i, bir yanda halki.

          Ruhi belent TÜRKMEN, bagtiyar halkim,
          Gownunu ºat edip, galkin ha galkin,
          Dünyanin yüzüne saçin siz yalkim,
          Bir yanda bahari, bir yanda yazi.

          Geljegimiz pak, geçmiºimiz nur bizin,
          Yolumuz ak, yüregimiz ºir bizin,
          Arkamizda AªYK AİDYN pir bizin,
          Bir yanda dutari, bir yanda sazi.

          İigitlermiz gujurli hem gayratli,
          Gözellermiz nazenin hem siratli,
          Jem bolup ürarlar gadami batli,
          Bir yanda namisi, bir yanda ari.

          Al-asmanda boyu beyik daglarin,
          Jana melhem HYDYR gezen çöllerin,
          Gorkune gork goºar derya duzlerin,
          Bir yanda dag-duzi, bir yanda denzi.

          Tarip etsem WATAN'imi gaybana,
          İayrandir bu gün sen adin çar yana,
          Alkiº okap TÜRKMENBAªY SERDAR'a,
          Bir yanda galami, bir yanda sözi.

                GURBANMYRAT Agajumayew

gurbanmyrat@turkmens.net


- 10. İyl -

Ata mekan indi on yaºadi
Yaºyò gutlu bolsun eziz watanym

Seniò adyò ähli dünıä ıaıradi
İaºyn gutlu bolsun eziz watanym

İesirlikde ençeme ıyl geçirdyò
İatan ºehitlere rahmat diıdirdiò

Däºda (Däºoguz) Gökde (Gökdepe) ıatanlary güldürdün
İaºyn gutlu bolsun janym watanym

Sen bolmasaò ºu setirjik bolmazdi
Enelerden Gözel Batyr dogmazdy

Garaºsyzlyk nämä hiçkim bilmezdi
İaºyn uzak bolsun Käbäm watanym

MB 
Ikbala kayil

Haram oynap utmadim
kayil boldum ikbala
giygirya höwsäp ene
ilköziòi yik bala

Yikdim özüm enejan
zamana güläyen yali
kim ertiyriò gaygisi
kim eyyäm öläyen yali

Sende yazik bolmasa
bari yazik Taòrida
geçäydiòde bäriden
näme gördiò aòridaò

Bäriòi aòra satsaò
oni kime satarsiò?
tur diyilse turmasaò
yat diyilse yatarsiò

ANNAGULY
annaguly@turkmens.net 
Bay terek gul terek

Bay terek gul terek
baylariò haysi gerek?
biyri altin paylasa
biyri dollar paylasa
shagal payin alanda
bäsdesh öyde aglasa

Bay terek gul terek
gullariò haysi gerek?
halka asma dushagi
biylindäki gushagi
sorasalar mektepde
yüz guwansa ushagi

Bay terek gul terek
bizden size kim gerek?
eli bagli gul gerek
yelden yeòil pul gerek
erkekleri öldürüp
oba doli dul gerek

Bay terek gul terek
mundan artik kim gerek?
boyda ziznjir bolmasa
alma injir yolmasa
eli yaglikli bolsa
goli baglikli bolsa

Bay terek gul terek
shahiyriò haysi gerek?
biylin bükende gerek
laya batanda gerek
iki söz bir yallagiò
bashin çatanda gerek

Bay terek gul terek
yanamaga yan gerek
sanamaga san gerek
yüz gizmaga gan gerek
biynamislik ejirden
gutulmaga jan gerek

Bay terek gul terek
iylleriò haysi gerek?
yol amaniò çetinde
arli dünyä geläyse
zorlasalar güläyse
ar namissiz öläyse

Bay terek gul terek
baglariò haysi gerek?
ayrip dushak ayakdan
boyna salanda gerek
soò jaò asip boyundan
oyna salanda gerek

Bay terek gul terek
bay gerek däl gul gerek
bezeseler gashimi
çal saçli bashlik bilen
doldursalar haltami
bir çuwal boshluk bilen

Bay terek gul terek
bizden size nä gerek?
yüküm tüsse bolsadi
iygiym gussa bolsadi
bu görünyän heykeller
düyshde kissa bolsadi

Bay terek gul terek
yene artik nä gerek?
ele yaglik beräyse
boyna baglik beräyse
iyli girip kökünden
basha saglik beräyse

Bay terek gul terek
her kime geljek gezek
mundan artik nä gerek?
diyeniò hasil boldi
shagal çozan mellegiò
ternesiz pazil boldi

Yöne köp seò islegiò
bara razi boljak bol
alar bolsaò diläp al
it yalagni yalap ber
ber diyilse bir mahal
ak uwn yali eläp ber

ANNAGULY
annaguly@turkmens.net 
Kapas

Gel doganim dän bu yaman päliòden
bu gargalar yöne yerden garganok
bu baygushlar giygirmaya keypine
baylik gitmi näçe iyyä darganok

Bir ser edä kashaò kashaò benalar
her haysi müò kepbä gursak diyreyä
köshgem bolayanok guwri bir yerden
geçiler arralip shagal iyreyä

Yuwrt tozadi sütün galdi çölümde
güli solsa solsun, köki solmasin
mellegmize dolan bu gara doòòuz
boz hasili köki bilen yolmasin

Enem, atam, iniym, öyüò goç ogli
yüz äre degäyjek türkmen marali
hak yatiyr kapasda dümöwläp poslap
geliò yanna bu gün sorap barali

Giyjelerne bu dökülyän agilar
bir yol yasap bir deòize akara
häzir entek el çoyara minasiyp
bu yalinlar axir bir gün yakara

Köp yilan oynasaò bir gün çakara
haywanam giygirsaò axir bakara
kebelegem parlanip gelmedi bu yil
süyt gazan ölüp dir bosh duwr okara

Diywar sarsya ol daragiò sesinden
uryan elde bir keramat barmikan?
künti dey doymaya, göçe göç ömür
egin çiyship, yä bu kapas darmikan?

ANNAGULI
annaguly@turkmens.net 

Abray gözlär 

Bakip bilmedik etek 
yokar tutar bashini 
öz öyinde iymedik 
iyer kishiò ashini 

Elinden zat gelmeyen 
di?e öwit berermish 
öz öyinde ütülen 
yatda ganat gerermish 

Özinde söz bolmayan 
kishi sözin diòlemez 
geòligi asha gören 
hiych bir zadi ge?lemez 

Sol el bilen berenler 
sag el bilen alarmish 
sadalari bu dünye 
aldap tora salarmish 

Ilden tamasin üzen 
umit eder Taòridan 
bärde entäp kösenen 
umit eder a?ridan 

Kerileriò yurdinda 
dilloturar lal sözlär 
bir günde elden beren 
bir ömür abray gözlär 

ANNAGULI
annaguly@turkmens.net


 Aglatma! 

Ilim amana geldi 
yagshi yamana geldi 
yä bilmedim bir eyyäm 
ahir zamana geldi 

Gishi mihman öyimde 
yazi gechyä deòimden 
gapimda sayman görüp 
sazi gechyä deòimden 

Gün otir aya bakip 
ok otir yaya bakip 
gözleri ach bijinlar 
dok otir baya bakip 

Ata dushak baglatma 
ene bagrin daglatma 
ziyani yok gülmesem 
bes et indi aglatma 

Al ayagi ganat ber 
uchup göge galayin 
öz bermedik zadini 
kimden diläp alayin 

Müò aglamaga razi 
wax yekeje gülsedim 
bagim guwrap solandan 
meniò özim solsadim 

ANNAGULI
annaguly@turkmens.net


 Çapyp bilermikä aty eshekçi? 


Kä mahallar meòzeyä öwgi yaza 
ösdiräyjek bir kishiyni taòkyyt dyr 
müò akyl gördim men bir dar kapasda 
bu akyllar eyyäm iyrden aòkyyp dyr 

Döräpmi yä iylde gyzykly mysh mysh 
dil duran dyr iki gaya bash bermän 
atar bolsam deòden geçen yyzyndan 
duwr yanymda mylgyyp maòa dash bermän 

Ser edyälä Taòryda bir gabatdan 
yiti bolya axmyrly ar awysy 
ar çüyreyä zaya düshyä eginler 
köre hasa unudaymak gawysy 

Göni durup dogry sözlän adamlar 
obadan däl dokuz yuwrtdan kawulya 
tesher urya agasyna bir ini 
yä bile git, meò öòümden sawul yä 

Sorya ganyn Felestiyniò Ezrayyl 
dagdanyò axmyry dodakda doòya 
daò atyp dyr garaòkydan dasharda 
gaygyçy awranya kör gaygy oòya 

Shükür edyän görüp bagly ayagy 
çünki bu gün boyna salynya dushak 
almadyk at pyada gözi bilen 
indi aljak bolya tapmaya eshek 

Süynen yyldyz azmy, honhada biyri 
eysem näme gara yere gaçmaya 
nehä gidyä ykbal ne bäri gelyä 
eysem näme bizden ara açmaya 

Kime uyya kime boyun kime bent 
kime bashyn sallap otyyr agyr bag 
ne iydyän rähm edyä nehä tirkelyän 
yolup barya guyrugmyzy sagyrbag 

Dyma dagdan göwin edmäò dymya diyp 
sözlemäge yol beryän yok bilene 
biyri otyyr bir maslygyò bashynda 
yürek hödürleyä bagryn dilene 

Nehä düshleg ne yol yetyä axyra 
bu yolagçy bir ökünip bilsedi 
duman gelyä eg gara dag bashyòy 
wax goja dag bir bukunyp bilsedi 

Halysünde çekmeli duwr ol shuòkar 
düshek tapman yerde otyyr düshekçi 
eshegi hem çapar asly at-oglan 
çapyp bilermikä aty eshekçi 

ANNAGULI
annaguly@turkmens.net 

Ber habar 

Giyje aysyz bolarmy 
oklar yaysyz bolarmy 
bashy dumanly daglaò 
güni gaysyz bolarmy 

Menem duman bashymda 
bu gaygy jana yagy 
sonüpdirde yshyklar 
obada barmy ayy 

Ber habaryò gülayym 
yä bir kepje çakdymy 
gan sarkyarda yürekden 
yä bir algyr çokdymy 

Yamap biljek barmykan 
yüregim dilim dilim 
näçüyn hoshlashman gitdi 
ol yaraly bilbilim 

Hany ayym ber habar 
näçüyn söndi yyldyzym 
laya batdy öòimde 
göwherim düzüm düzüm 

Meni goyup ortada 
yer aylanya dashymdan 
tap getirmedi nogta 
gelde sakla bashymdan 

Howa gülüm ber habar 
näçüyn hoshlashman gitdiò
bir shortaja yyldyzdyò 
yalp edip birden yitdiò 

ANNAGULI
annaguly@turkmens.net 

Parhi yoga parhi yok 

Alma bagin yolsalar 
ar namisin alsalar 
bir kapasa salsalar 
diòe yandim chalsalar 
parhi yoga parhi yok 

Biri gizin satsada 
eshek bilen yatsada 
bar yildizlar batsada 
daò garalip atsada 
parhi yoga parhi yok 

Bar bilbiller dimsalar 
iller agzin yumsalar 
bir shahiri gömseler 
laya batsa kimseler 
parhi yoga parhi yok 

Uli ili yeòseler 
bir ganhora eòseler 
yä eshekden emseler 
yurdi yiksa seòseler 
parhi yoga parhi yok 

Guncha güller solsada 
bal-arilar ölsede 
muhennesler gülsede 
yowuz günler gelsede 
parhi yoga parhi yok 

Är yigidi soysalar 
enelermiz köyseler 
tilki shagal doysalar 
yurdi baglap goysalar 
parhi yoga parhi yok 

ANNAGULI
annaguly@turkmens.net 
 

Bürgüt

Bürgüt küysäp chikdim daga,
Owadan bürgüt gursagin.
Mertleri yada salmaga.
Bürgütdir humana agin.

Oyan-ha, chal daglar, oyan!
Oyansin gubarli göwün!
Nije mertler bashin goyan
yeriò yüzi düwün - düwün.

Gün nuruna chikip bärden,
göründi bürgüt pel-pelläp.
Göyä chikip bir mazardan,
duwr ol öz jesedin yelpäp!

BAPBA
  
 

Iyliò ölümi 

Obaò yeòsesinde, bir el tersine
Edilen iysh -- gara iyshe nusgalik.
Yatiyr bezeg berip yeriò üstüne
Bir owadan köpek, daòilgi maslik.

Yatiyr köpek rahat, azapdan azat.
Günäsinden janin berip üzülip.
Ex, yöne, heniyzem bahana arap,
masligiò boynunda daòilgi duwr yüp!

Nädip öldüreòde bolmayar itiò
Ariò alip öldür! Öldür keypine!
Yöne soòki demde gowshadiò yüpi!
Bir gowshaklik duysun soòki deminde.

Yatiyr köpek özün siòdirip yere,
Yowuz nadanligiò bir pidasi dek.
Hem chaò basan yüpüò chala suduri
Türmede öleniò familyasi dek.

BAPBA
 


Yolma gushuò ganatin!.. 

Ne oyundan, ne chindan --
yolma gushuò ganatin!
Pent bolsun shu menden:
Yolma gushuò ganatin!

Kim galkar asman sari
yolsaò gushuò ganatin?
Uchyan - uchmayan -- bari
bolmazmi garim - gatim?

Gushuò ganatin yolma,
bozma kaddi-kamatin!
Bolsaò bol yerde yorga --
Yolma gushuò ganatin! 

BAPBA
 


Yüzüme urdular 

Bolmadi, yüzüme urdular meniò.
Ündüzime tutdum tasan mal yali.
Mähellä? ichinde göyä bir chölüò
gezdim adam gözläp, suwsan mal yali.

Niyrden geldi oglan basha bu höwes?
Men adam gözledim biychäre kör dey.
Agirr mähelleden eshdilmedi ses!
Yogsa men giygirdim: "Kim bar bu yerde?"

Birdenem mähelläò ichine düshdüm,
Yitdim gitdim, bashga höwesim gachdi.
Ejiyzledim, menden zor chikdi müshgil,
Inam siyndi, shubhe gözimi achdi.

Gan sowadi, karar tapdi yürek hem,
Göwräm öye dolup, ölüp galdim men.
Shuni az görmäliyò biyrek-biyrekden:
Mahal-mahal adam boljak boldum men.

BAPBA
 Ömrüme pent

Shahiyr! Shahiyrligiò chin bolyan bolsa,
sönüp-yanip, yene sönüp-yanip git.
Insanlik yargidiò chüò bolyan bolsa
gara yere chümüp, chikip, chümüp git.

Hem akil ber, hem iyliòden akil al,
kitapdan däl, gara yerden nakil al,
Alan zadiò demiò bilen yakip al,
Hem yene-de yeriò süydün emip git!

Dag yoluna, chöl yoluna belet bol,
Dag yolunda chat achmayan polat bol,
Chöl yolunda tirkesh-tirkesh bulut bol,
Teshne görseò, dodagina damip git!

Yol agirdir, müò yanilar-öchüler,
Bagtli yollar kiynlik bilen gechiler,
Yel yigina shaglap gitse gechiler,
Sen öküz dek, yele garshi iòip git!

Bagt paylansa, üch bayligi ilki al,
Ilgap barip, saglik bilen erki al,
Yani bilen chuwal-chuwal gülki al,
Soò tapilar, galan zadi ziòip git!

Dost paylansa, äber diyip gissanma,
Alaòdan soò, giysgaltma hem giysgalma,
Dileg etse, gözleròi hem gisganma,
Biyrin ber-de, biyri bilen oòüp git!

Ha charik gey, ha chokay gey, telpek gey,
parxi yokdur, geyseò bolar erkek dey,
Yöne welin shipbildama chepek dey,
Ayna gonchli ädik yali doòup git!

Sorasaò aydayin, kiyamat nedir,
Erkekler ownasa, kiyamat shodur,
Her bashi telpeklä goymagin gadir,
Bäsh telpegi, bir giyòaja daòip git!

Gözelligi, sor bagriòa-öykenòe,
Söyülseò söy, söyulmeseò süykenme,
Söygi hem goshgudir, kishä öykünme,
Öz möhrüòi, öz közüòi goyup git!

Yeòip yasha! Axirda yeò, bashda yeò,
Tomusda yeò, yazda, güyzde, gishda yeò,
Söygüyòde yeò, gaygiyòda yeò, iyshde yeò,
Bir oguldan yeòilip hem yeòip git!

Yeòsin ogluò, dil bilen däl, iysh bilen,
Seòkä görä has yitiräk huwsh bilen.
Ayak däl-de, parasatli bash bilen
Yeòse ogul, gözüò rahat yumup git!

Gözüò sürtüp, merhuwm enäò alnina,
bir aglapdiò, indi beri aglama.
Öz balaòi eliò bilen jaylama,
Nobatinda, mele yere siòip git!

Dünyä gelmegiò-de nobati yagshi,
Yene ölmegiò-de nobati yagshi.
Men diòe bir zatda nobata garshi:
"Dost öyünde, islän chagiò gonup git!"

Basharsaò köpleriò ichine garish,
Tanishdan dost tutun, yatlardan -- tanish,
"Jiguliyò" ichinden gözleme durmush,
Köplük bilen awtobusa münüp git!

Köpelsin öyüòde yürekdesh miyhman,
Yari iyshchi bolsun, yarisi dayhan,
Elbetde, alimam, shahiyram hökman,
Üyshüp-chaship, char tarapa eòip git!

Sheyle dostlar bilen gezseò bir sellem,
Yetersiò, iò uli matlaba chenlem.
Gadamiò giyòden ur, entekler ellem
Hol öòde-le, yash hakinda dimip git!

Hali wagtiò meòzemegin kilime,
Diyri wagtiò gissanmagin ölüme,
Öten wagtiò öykünmegin chilime,
Ichi közli ojar yali sönüp git!

Yene bir söz, magtanmak däl, öwüt däl,
Mazarima dash oturtmak sargit däl.
Mele yeriò astinda-da dash git däl,
Bakilik shol! Shol dashlara siòip git!

Kerim Gurbannepes